6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
(“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

SİGORTALI/SİGORTA ETTİREN AYDINLATMA METNİ

1- Veri Sorumlusu ve Kişisel Verilerinizin Korunması

AREA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ (kısaca “AREA SİGORTA” veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatımızın bilincine sahip bir şekilde, kişisel verilerinizin korunmasına hassasiyetle önem veriyoruz.

1. Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği

6698 sayılı KVKK uyarınca, akturksigorta.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

2. Genel Olarak Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şirketimiz tarafından kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, araç ruhsat bilgileriniz, banka bilgileriniz dâhil çeşitli kişisel verileriniz, temel itibariyle aramızda imzalanan hizmet sağlama sözleşmesinin ve benzeri durumların gerektirdiği organizasyonların yapılması, hak ve menfaatlerinizin ödenmesi, eğitim ve gelişim faaliyetleri, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bina güvenliğinin sağlanması, diğer çeşitli yükümlülük ve faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, fiziki ve elektronik ortamda, otomatik ve otomatik olmayan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz, örneğin bizzat tarafınızca doldurulan çeşitli formlar veya teslim edilen belgeler üzerinde otomatik olmayan yollarla veya şirket cihazlarını ve diğer kaynaklarını kullanırken otomatik yollarla toplanabilmektedir.

Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi, işleme faaliyetine göre değişmekle birlikte her halde yasal mevzuatta tanımlanmış dayanaklardan (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri) en az biri olarak belirlenmektedir.

Kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar doğrultusunda durumun özelliklerine göre açık rızanız alınarak veya kanun gereği, bankalar, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, emniyet güçleri, bağımsız denetim şirketleri, brokerler ve sigorta şirketleri, tedarikçiler, hukuki danışman/avukat, mali müşavir ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

3. İşlenen ve/veya işlenebilecek Kişisel Verilerinizin Amaçları:

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki dayanakları; Kanun hükmü, Sözleşmenin İfası, Veri Sorumlusunun Hukuki Sorumluluğu, Hakkın Tesisi, Korunması ve Kullanılması, Meşru menfaat.

  4. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

  Şirketimize başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Yukarıda yer alan Aydınlatma Beyanı’nı bilginize sunarız.